Skip to main content

DIAGNOZA

 1. Diagnoza dzieci poniżej 6. roku życia w celu określenia poziomu rozwoju oraz wydania ewentualnie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Badania dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej.
 3. Badania dzieci i młodzieży pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), trudności szkolnych (obniżony poziom intelektualny, trudności w zapamiętywaniu, wolne tempo pracy, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość); badania kontrolne i inne.
 4. Badania dzieci w celu wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz określenie form i metod pracy edukacyjno-wychowawczej.
 5. Badania dzieci pod kątem zmiany systemu kształcenia (kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i/lub grupowe).
 6. Udzielanie zezwolenia na indywidualny program, tok nauki bądź zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju.
 7. Objecię dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły/przedszkola.
 8. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 9. Udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 10. Diagnoza dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 11. Badania dzieci i młodzieży w celu określenia poziomu intelektualnego – do celów orzekania o stopniu niepełnosprawności lub do celów diagnostyki medycznej.
 12. Diagnoza zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych.
 13. Badania przesiewowe na terenie szkoły w kierunku zaburzeń depresyjnych.
 14. Przesiewowe audiologiczne badania słuchu.
 15. Diagnoza metodą Warnkego.
 16. Pełna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej.
 17. Diagnoza funkcjonalna widzenia/przesiewowe badania ortoptyczne.
 18. Badania w kierunku ADHD.