Skip to main content

ZWWRDz (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. WWR to także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Poradnia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi:

 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • fizjoterapię.

Warunkiem koniecznym pomocy dziecku/rodzinie jest opinia o WWR. Aby uzyskać opinię należy:

 1. zgłosić się do poradni i wypełnić zgłoszenie dziecka do ZWWR (rejonizacja – przedszkole lub miejsce zamieszkania dziecka w rejonie działania poradni – powiat rawski). Pomoc dziecku po otrzymaniu opinii WWR nie podlega rejonizacji.
 2. pobrać z poradni druk zaświadczenia lekarskiego i zgłosić się do lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, który wystawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWR. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:
 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie),
 • Autyzm i Zespół Aspergera,
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Podstawa prawna WWR:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2023 poz. 2061)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900).