Skip to main content

REGULAMIN ZESPOŁU ORZEKAJĄCEGO PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIE

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 2061)

§ 1.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej organizowany jest i działa na określonych zasadach Zespół Orzekający Poradni.

§ 2.

Zespół Orzekający wydaje:
1. orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy,
2. orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, dla dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej,
3. orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
4. orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych umysłowo w stopniu głębokim,
5. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

§ 3.

1.Zespoły wydają orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów uczęszczających do przedszkoli, szkół i ośrodków, mających siedzibę na terenie działania poradni.
2.W przypadku dzieci, które nie rozpoczęły spełniania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i nie korzystają z wychowania przedszkolnego, oraz dzieci, które nie są objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymi, orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i opinie wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania tych dzieci.
3. W przypadku dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły lub ośrodka orzeczenia wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.
4. Orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem dla uczniów szkół położonych na terenie działania poradni wydaje Zespół Orzekający powołany przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach.
5. Opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, zwane dalej “opiniami”, wydają zespoły działające w poradniach właściwych ze względu na miejsce zamieszkania dziecka.

§ 4.

1. Zespół Orzekajacy wydaje orzeczenia oraz opinie o wczesnym wspomaganiu rozwoju na wniosek rodzica (prawnego opiekuna) dziecka, zwanego dalej “wnioskodawcą”.

2. W celu złożenia wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania wnioskodawca wypełnia odpowiedni formularz wniosku (załacznik nr 6) dostępny w sekretariacie poradni (lub na stronie poradni – druk do pobrania).

3. Wnioskodawca może wziąć udział w posiedzeniu zespołu. Przewodniczący zespołu lub inny pracownik zawiadamia wnioskodawcę o terminie posiedzenia zespołu (załącznik nr 11).

§ 5.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera:
imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia; o numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
adres zamieszkania dziecka lub ucznia;
w przypadku dziecka lub ucznia uczęszczającego do przedszkola, szkoły lub ośrodka:
nazwę i adres przedszkola, szkoły lub ośrodka,
oznaczenie oddziału w szkole, do którego uczeń uczęszcza,
nazwę zawodu – w przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe;
imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
określenie przyczyny i celu, dla których jest niezbędne uzyskanie orzeczenia lub opinii; o informację o poprzednio wydanych dla dziecka lub ucznia orzeczeniach lub opiniach – jeżeli takie zostały wydane, wraz ze wskazaniem nazwy poradni, w której działał zespół, który wydał orzeczenie lub opinię, a w przypadku opinii wydanych przez zespół opiniujący działający w niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej – nazwy niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
informację o stosowanych metodach komunikowania się – w przypadku gdy dziecko lub uczeń wymaga wspomagających lub alternatywnych metod komunikacji (AAC) lub nie posługuje się językiem polskim w stopniu komunikatywnym; Dziennik Ustaw – 4 – Poz. 1743 o adres poczty elektronicznej i numer telefonu wnioskodawcy, jeżeli takie posiada;
podpis wnioskodawcy.

Wniosek o wydanie orzeczenia lub opinii zawiera także:
oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922), w celu wydania orzeczenia lub opinii;
oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 1; o wniosek, o którym mowa w § 4 ust. 4 pkt 2, lub oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody, o której mowa w § 4 ust. 4 pkt 2;
oświadczenie wnioskodawcy, że jest on rodzicem sprawującym władzę rodzicielską nad dzieckiem lub uczniem, prawnym opiekunem dziecka lub ucznia lub osobą (podmiotem) sprawującym pieczę zastępczą nad dzieckiem lub uczniem – jeżeli dotyczy;
oświadczenie wnioskodawcy o wyrażeniu zgody albo niewyrażeniu zgody na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Wnioskodawca dołącza do wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentację uzasadniającą wniosek, w szczególności wydane przez specjalistów opinie, zaświadczenia oraz wyniki obserwacji i badań psychologicznych, pedagogicznych i lekarskich.
Dokumentację medyczną dotyczącą leczenia specjalistycznego oraz poprzednio wydane orzeczenia lub opinie, jeżeli takie zostały wydane. Jeżeli złożenie wniosku o wydanie orzeczenia lub opinii było poprzedzone obserwacjami lub badaniami diagnostycznymi dziecka lub ucznia prowadzonymi przez pracowników poradni, w której działa zespół, wyniki przeprowadzonych obserwacji i badań przewodniczący zespołu dołącza do wniosku, informując
o tym wnioskodawcę.
Jeżeli do wydania orzeczenia lub opinii jest niezbędna informacja o stanie zdrowia dziecka lub ucznia, wnioskodawca dołącza do wniosku wydane przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia (załącznik nr 10).
Do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka lub ucznia wydane przez lekarza specjalistę lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na podstawie dokumentacji medycznej leczenia specjalistycznego. W zaświadczeniu lekarz określa:
przewidywany okres, nie krótszy jednak niż 30 dni, w którym stan zdrowia dziecka lub ucznia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub szkoły; o rozpoznanie choroby lub innego problemu zdrowotnego wraz z oznaczeniem alfanumerycznym, zgodnym z aktualnie obowiązującą Międzynarodową Statystyczną Klasyfikacją Chorób
i Problemów Zdrowotnych (ICD), oraz wynikające z tej choroby lub innego problemu zdrowotnego ograniczenia w funkcjonowaniu dziecka lub ucznia, które uniemożliwiają lub znacznie utrudniają uczęszczanie do przedszkola lub szkoły.
6. W przypadku ucznia szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe do wniosku o wydanie orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania wnioskodawca dołącza zaświadczenie wydane przez lekarza medycyny pracy określające możliwość dalszego kształcenia w zawodzie, w tym warunki realizacji praktycznej nauki zawodu, jeżeli zespół, po zapoznaniu się z dokumentacją, o której mowa w ust. 3– 5, stwierdzi, że zaświadczenie to jest niezbędne do wydania tego orzeczenia. Przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do przedstawienia zaświadczenia w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
7. W celu uzyskania informacji o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej dziecka lub ucznia przewodniczący zespołu może zwrócić się do właściwego dyrektora z prośbą o wydanie opinii przez nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, prowadzących zajęcia z dzieckiem lub uczniem, informując o tym wnioskodawcę. Opinię wydaje się w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez dyrektora prośby o wydanie opinii. Kopię opinii przekazuje się rodzicom dziecka lub ucznia lub pełnoletniemu uczniowi. O wydanie opinii może również zwrócić się wnioskodawca.
8. Jeżeli wniosek nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1, lub oświadczeń i wniosku, o których mowa w ust. 2, lub wnioskodawca nie dołączył do wniosku
o wydanie orzeczenia lub opinii dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, przewodniczący zespołu wzywa wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku lub do przedstawienia tej dokumentacji w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania.
9. Jeżeli wnioskodawca nie posiada dokumentacji, o której mowa w ust. 3–5, albo dołączona przez niego do wniosku dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia lub opinii, badania niezbędne do wydania orzeczenia lub opinii przeprowadzają specjaliści poradni wskazani przez przewodniczącego zespołu, odpowiednio do posiadanej specjalności, z wyłączeniem badań niezbędnych do wydania zaświadczenia, o którym mowa w ust. 4–6.
10. Wyniki badań psychologicznych i pedagogicznych wykonanych w tutejszej poradni oraz inna dokumentacja m.in.: wniosek wraz z załączoną do niego dokumentacją, zawiadomienie o wszczęciu postępowania i terminie posiedzenia, wezwanie do uzupełnienia wniosku, inna korespondencja z rodzicami w sprawie złożonego wniosku, wydane orzeczenie przechowywane są Karcie Indywidualnej dziecka.

§ 6.

1.Skład zespołu orzekającego ustala dyrektor poradni zarządzeniem dyrektora (zawarte w księdze zarzadzeń dyrektora).

2.W skład zespołu wchodzą:
a. dyrektor poradni lub upoważniona przez niego osoba – jako przewodniczący zespołu; b. psycholog – opracowujący diagnozę psychologiczną,
c. pedagog – opracowujący diagnozę pedagogiczną,
d. lekarz – opracowujący diagnozę lekarską,
e. inny specjalista, w szczególności posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej, jeżeli jego udział w pracach zespołu jest niezbędny.

3. Pracą zespołu kieruje przewodniczący.

4. W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć:
a) na wniosek przewodniczącego zespołu i za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub za zgodą pełnoletniego ucznia:
∙ nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem lub uczniem w przedszkolu, szkole, ośrodku lub placówce,
∙ asystent nauczyciela lub osoby niebędącej nauczycielem lub asystent wychowawcy świetlicy, o których mowa  w art. 15 ust. 7 ustawy,
∙ pomoc nauczyciela,
∙ asystent edukacji romskiej – wyznaczeni przez ich dyrektora;
b) na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka lub ucznia lub na wniosek lub za zgodą pełnoletniego ucznia – inne osoby, w szczególności psycholog, pedagog, logopeda, lekarz lub specjalista inni niż wymienieni w ust. 2 pkt 2–5.

5. Rodzice dziecka lub ucznia lub pełnoletni uczeń mają prawo uczestniczyć w posiedzeniu zespołu i przedstawić swoje stanowisko.

6.Osoby biorące udział w posiedzeniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka lub ucznia, rodziców dziecka lub ucznia, osób wchodzących w skład zespołu oraz osób, o których mowa w ust. 4.

 

§ 7.

1. Zespół Orzekający wydaje orzeczenie lub opinię większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zespołu.

2. Z posiedzenia Zespołu Orzekającego sporządza się protokół, który podpisują przewodniczacy i członkowie zespołu (załącznik nr 12).

§ 8.

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie orzeczenia zespół wydaje odpowiednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie
o potrzebie indywidualnego przygotowania przedszkolnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania albo orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wg wzorów stanowiących załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
Orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydaje się na okres nie dłuższy niż 5 lat szkolnych.
Orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego wydaje się na okres nie krótszy niż 30 dni i nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydaje się na okres wychowania przedszkolnego, roku szkolnego albo etapu edukacyjnego.

§ 9.

Nowe orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo nowe orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych jednocześnie uchyla poprzednie orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Zespół, na wniosek wnioskodawcy, wydaje nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego albo nowe orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania w przypadku zmiany okoliczności stanowiących podstawę wydania poprzedniego orzeczenia.

§ 10.

W przypadku uwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka według wzoru stanowiącego załącznik nr 13 do rozporządzenia.
Opinia, o której mowa w pkt 1 zawiera:
Datę wydania opinii
Oznaczenie poradni , w której działa zespół wydający opinię
Podstawę prawną
Skład zespołu, który wydał opinię
imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;
numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
adres zamieszkania dziecka lub ucznia;
imiona i nazwiska rodziców dziecka lub ucznia, adres ich zamieszkania oraz adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;
diagnozę psychologiczną/pedagogiczną/ logopedyczną;
stwierdzenie, że zachodzi potrzeba wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;
wskazanie odpowiedniej formy pomocy udzielanej dziecku i rodzinie,
w szczególności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, stosownie do potrzeb;
uzasadnienie opinii, w tym szczegółowe uzasadnienie wskazanej formy pomocy;
podpis przewodniczącego zespołu

§ 11.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o wydanie orzeczenia, zespół wydaje orzeczenia odmowne, stwierdzające ze nie zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego,  potrzeba indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,  potrzeba indywidualnego nauczania, potrzeba zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Orzeczenie, o którym mowa w pkt 1 powinno zawierać:
Date orzeczenia
Numer orzeczenia
Podstawę prawną orzeczenia
Skład zespołu, który wydał orzeczenie
imię (imiona) i nazwisko dziecka lub ucznia;
datę i miejsce urodzenia dziecka lub ucznia;
numer PESEL dziecka lub ucznia, a w przypadku braku numeru PESEL – serię
i numer dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
adres zamieszkania dziecka lub ucznia- również nazwę i adres szkoły oraz oznaczenie klasy, do której uczeń uczęszcza
imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów) oraz miejsce ich zamieszkania
stwierdzenie, ze nie zachodzi potrzeba kształcenia specjalnego, potrzeba zajeć rewalidacyjno-wychowawczych, potrzeba indywidualnego nauczania, potrzeba indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego
uzasadnienie
pouczenie o przysługującym odwołaniu
podpis przewodniczącego zespołu
W przypadku nieuwzględnienia wniosku, o uchylenie orzeczenia, zespół wydaje odpowiednio:
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania,
orzeczenie o odmowie uchylenia orzeczenia o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – według wzorów stanowiących odpowiednio załączniki nr 9–12 do rozporządzenia.

 

 

§ 12.

W przypadku nieuwzględnienia wniosku o wydanie opinii zespół wydaje opinię braku potrzeby wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, według wzoru stanowiącego załącznik nr 14 do rozporządzenia.

 

§ 13.

1. Orzeczenie lub opinię przekazuje się wnioskodawcy na adres wskazany we wniosku w terminie 7 dni od dnia wydania orzeczenia lub opinii.
2. Orzeczenie lub opinia mogą być również przekazane wnioskodawcy, za pokwitowaniem, w poradni.
3. Orzeczenie lub opinię przekazuje się w jednym egzemplarzu.
4. Wnioskodawca może wystąpić o kopię orzeczenia lub opinii poświadczoną za zgodność z oryginałem przez dyrektora poradni lub upoważnioną przez niego osobę.

§ 14.

1. Od orzeczenia wnioskodawca może wnieść odwołanie do Łódzkiego Kuratora Oświaty, za pośrednictwem zespołu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.
2. Jeżeli zespół uzna, że odwołanie zasługuje w całości lub części na uwzględnienie, uchyla zaskarżone orzeczenie i wydaje nowe.
3. Od nowego orzeczenia służy wnioskodawcy odwołanie.
4. Przewodniczący zespołu jest obowiązany przekazać odwołanie wraz z aktami sprawy kuratorowi oświaty w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego orzeczenia, zgodnie z pkt. 2.
5. Kurator oświaty, w zależności od potrzeby, zasięga opinii psychologa, pedagoga, lekarza lub innego specjalisty.
6. Kurator oświaty rozpatruje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, a w przypadku potrzeby zasięgnięcia opinii, o której mowa w pkt. 5, w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał tę opinię.

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.