Skip to main content

Dla nauczycieli

Pracownicy poradni prowadzą szkolenia rad pedagogicznych  o następującej tematyce:

  1. Dostosowanie wymagań – istota problemu.
  2. Rozpoznawanie u uczniów symptomów chorób psychicznych (depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania, anoreksji, myśli i zachowań suicydalnych).
  3. Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia oraz mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych).
  4. Wpływ gier komputerowych, Internetu, mediów na rozwój dziecka.
  5. Współczesne zagrożenia wobec dzieci i młodzieży – profilaktyka i wczesne reagowanie.
  6. Mediacje pojednawcze w szkole i w rodzinie.
  7. Rola nauczyciela w prawidłowym kształtowaniu rozwoju dziecka.
  8. Spotkania z dyrektorami, psychologami, pedagogami szkolnymi i nauczycielami szkół oraz przedszkoli w sprawie pomocy w organizacji pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.