Skip to main content

Dla rodziców

Na terenie poradni prowadzona jest “Szkoła dla rodziców i wychowawców” w oparciu o „Szkołę dla rodziców i wychowawców” J. Sakowskiej, teorię T. Gordona, książkę Faber A., Mazlish E.: „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły”.

Ponadto pracownicy poradni prowadzą prelekcje dla Rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych o następującej tematyce:

 1. Stymulacja rozwoju małego dziecka.
 2. Jak rozmawiać z nastolatkiem, jak sobie radzić z emocjami dziecka w okresie dojrzewania.
 3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym i radzenie sobie z przejawami trudnych zachowań u dzieci i młodzieży.
 4. Rozpoznawanie u uczniów symptomów chorób psychicznych (depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń zachowania, anoreksji, myśli i zachowań suicydalnych).
 5. Specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksja, dyskalkulia oraz mieszane zaburzenia umiejętności szkolnych).
 6. Wpływ gier komputerowych, Internetu, mediów na rozwój dziecka.
 7. Prawidłowa komunikacja: rodzic-dziecko, dziecko-rodzic.
 8. Techniki skutecznego uczenia się, organizacji czasu i miejsca, odrabiania prac domowych, wpływu rodzica na osiągnięcie sukcesu w szkole.
 9. Spotkania dla rodziców dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne nt. gotowości szkolnej i przygotowania dziecka do podjęcia nauki w klasie pierwszej.
 10. Konsultacje dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, których celem jest otrzymanie pomocy w zaistniałej trudnej sytuacji życiowej.
 11. Mediacje pojednawcze w szkole i w rodzinie.
 12. Współczesne zagrożenia wobec dzieci i młodzieży – profilaktyka i wczesne reagowanie.
 13. Rola rodzica w wychowaniu dziecka.
 14. Rozpoznawanie symptomów uzależnień u dzieci i młodzieży.
  oraz innej tematyce związanej z rozwojem i dzieci i młodzieży.