Skip to main content

Statut

S T A T U T

(tekst jednolity)

PORADNI

PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

W  RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

Podstawę prawną opracowania niniejszego Statutu stanowią:

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 r. poz. 583, 1116, 1700 i 1730 z późn. zm.);

2.     Ustawa z 12 maja 2022r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (tekst jedn.: Dz.U. z 2022 r. poz. 1116)

3.     Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe  (Dz. U. z 2021 r. poz.1082 oraz z 2022 r. poz 655, 1079, 1116, 1383, 1700 i 1730 z późn. zm.);

4.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2017 poz. 1647 z późn. zm.).

5.      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Z 2017 r. poz. 1743 z późn. zm.);

6.     Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700, 1730 z późn. zm.);

7.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2017 poz. 1635 z późn. zm.);

8.     Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2022, poz. 868, 1116 z późn. zm.);

9.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2002r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. (Dz.U. z 2002r. Nr 223, poz. 1869 z późn. zm.);

10.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

ROZDZIAŁ  I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

(1)  Statut stanowi podstawowy dokument wewnętrzny Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.
(2)  Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zwana dalej „Poradnią” jest publiczną placówka oświatową, dla której organem prowadzącym jest Powiat Rawski, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kurator Oświaty w Łodzi z delegaturą w Skierniewicach.
(3)  Poradnia używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu:

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
w Rawie Mazowieckiej
96-200 ul. Niepodległości 8
tel. 729 629 163
Nr statystyczny: 000739515

(4)  Siedzibą Poradni jest budynek przy ul. Niepodległości 8, stanowiący własność Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

ROZDZIAŁ  II
CELE I ZADANIA PORADNI

§ 2.

Celem działania Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej jest udzielanie dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej, w tym  pomocy logopedycznej, pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu a także udzielanie rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno  pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży.

Do zadań Poradni należy w szczególności:
1)    diagnozowanie dzieci i młodzieży; diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu.
2)    udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno pedagogicznej; pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana bezpośrednio dzieciom i młodzieży oraz rodzicom polega w szczególności na:
a.     prowadzeniu terapii dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
b.     udzielaniu wsparcia dzieciom i młodzieży wymagającym pomocy psychologiczno – pedagogicznej lub pomocy w wyborze kierunku kształcenia
i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
c.     udzielaniu pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych i wychowawczych.
Pomoc, o której mowa wyżej jest udzielana w szczególności w formie:
a.     indywidualnych lub grupowych zajęć terapeutycznych dla dzieci i młodzieży;
b.     terapii rodziny;
c.     grup wsparcia;
d.     prowadzenia mediacji;
e.     interwencji kryzysowej;
f.      warsztatów;
g.     porad i konsultacji;
h.     wykładów i prelekcji;
i.      działalności informacyjno-szkoleniowej.
3)    realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych poprzez:
4)    udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych, specjalistom pomocy w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, w tym w rozpoznawaniu ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I–III szkoły podstawowej, planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, rozwijaniu zainteresowań i uzdolnień uczniów;
5)    współpracę z przedszkolami, szkołami i placówkami w udzielaniu i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci niepełnosprawnych;
6)    współpracę, na pisemny wniosek dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki lub rodzica dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego,
w określeniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego;
7)    udzielanie nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych lub specjalistom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
8)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
9)    prowadzenie edukacji dotyczącej ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
10) udzielanie, we współpracy z placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi, wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom.
Zadania, o których mowa wyżej są realizowane w szczególności w formie:
a.     porad i konsultacji;
b.     udziału w spotkaniach odpowiednio nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów;
c.     udziału w zebraniach rad pedagogicznych;
d.     warsztatów;
e.     grup wsparcia;
f.      wykładów i prelekcji;
g.     prowadzenia mediacji;
h.     interwencji kryzysowej;
i.      działalności informacyjno-szkoleniowej;
j.      organizowania i prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności poprzez wymianę doświadczeń.
11) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
12) Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek, o którym mowa, polega na zaplanowaniu i przeprowadzeniu działań mających na celu poprawę jakości pracy przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie:
a.     wynikającym z kierunków realizacji przez kuratorów oświaty polityki oświatowej państwa, ustalanych przez ministra właściwego do spraw oświaty
i wychowania oraz wprowadzanych zmian w systemie oświaty;
b.     wymagań stawianych wobec przedszkoli, szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny
w procesie ewaluacji zewnętrznej,
c.     realizacji podstaw programowych;
d.     rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży oraz indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
e.     analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów oraz potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy tych wyników i wniosków;
f.      innych potrzeb wskazanych przez przedszkole, szkołę lub placówkę;
g.     wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:
a) pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
b) ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
c) zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
d) wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.
3.      Powyższe zadania pracownicy Poradni realizują na terenie swojej placówki, na terenie placówek oświatowych w rejonie swojego działania, na terenie instytucji wspierających rozwój dzieci i młodzieży, a także w środowisku rodzinnym dziecka.
Szczegółowe zadania Poradni i sposób ich realizacji ustalony jest w Planie Pracy Poradni. Poradnia zapewnia pomoc dzieciom i młodzieży, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do ich wieku i możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych
z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:
a) zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w poradni oraz w trakcie zajęć poza Poradnią;
b) przestrzega Konwencji Praw Dziecka (zapewnia pełne poczucie bezpieczeństwa zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa);
c) stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp. i p.poż.
6.     Poradnia, w zakresie wykonywanej merytorycznie pracy, współpracuje z innymi poradniami, placówkami doskonalenia nauczycieli, bibliotekami pedagogicznymi,  lokalnymi jednostkami samorządowymi w rejonie działania, ośrodkami pomocy społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, placówkami służby zdrowia, wymiaru sprawiedliwości, policji oraz organizacjami pozarządowymi świadczącymi pomoc w zakresie poradnictwa i pomocy dzieciom i młodzieży oraz rodzicom, nauczycielom.
7.      Poradnia współdziała z innymi poradniami i instytucjami poprzez:
1)    konsultacje,
2)    wymianę doświadczeń i informacji,
3)    współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.,
4)    współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i rodzinie,
5)    wspólne podejmowanie działań (w tym profilaktycznych) na rzecz rozwoju dzieci i ich środowiska lokalnego.
Poradnia wydaje:
1)    orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, kształcenia specjalnego,  indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
2)    opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
3)    opinie w sprawach określonych przez przepisy oświatowe;
4)    informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;
5)    informacje związane z udzielaną pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
Orzeczenia, opinie, informacje wydaje się na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka albo na wniosek pełnoletniej osoby, której dotyczą wyżej wymienione dokumenty – na zasadach i w sprawach określonych w odrębnych przepisach.
Hierarchię ważności poszczególnych zadań Poradni określają aktualne potrzeby środowiska lokalnego, w tym przedszkoli, szkół i placówek na terenie działania Poradni.
11.  W przypadku :
1)  zagrożenia bezpieczeństwa uczniów w związku z organizacją i przebiegiem imprez ogólnopolskich lub  międzynarodowych,
2)  temperatury zewnętrznej lub w pomieszczeniach, w których są prowadzone zajęcia
z uczniami, zagrażającej zdrowiu uczniów,
3)  zagrożenia związanego z sytuacją epidemiologiczną,
4) innego nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu lub zdrowiu uczniów
Dyrektor poradni ma prawo dostosowania okresowego organizacji pracy placówki
w tym przejścia na zdalny tryb pracy. Zajęcia zdalne będą  realizowane:
1)    z wykorzystaniem narzędzia informatycznego,
2)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniającej wymianę informacji między nauczycielem, uczniem i rodzicem (np. MS Teams, Google    Meet),
3)    przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem lub wykonanie określonych działań, lub
4)   w inny sposób umożliwiający kontynuowanie procesu terapeutycznego.
12. O sposobach realizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor poradni informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
13. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor poradni za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, mogą odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem     metod i technik kształcenia na odległość.

ROZDZIAŁ III

ORGANY PORADNI

§ 3

1. Organami Poradni są:
1)    Dyrektor Poradni
2)    Rada Pedagogiczna
2. Dyrektor Poradni wyłaniany jest w drodze konkursu.
3. Funkcje Dyrektora powierza i z funkcji tej odwołuje organ prowadzący.
4. Poradnią kieruje Dyrektor będący kierownikiem zakładu pracy dla wszystkich zatrudnionych w niej pracowników.
5. Dyrektor Poradni:
1)    kieruje  działalnością placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
2)    sprawuje nadzór pedagogiczny,
3)    planuje, organizuje i przeprowadza wewnętrzną diagnozę i ocenę efektów działalności Poradni z uwzględnieniem zarówno lokalnych potrzeb jak też zakresu badań wynikających z planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Łódzkiego Kuratora Oświaty na dany rok szkolny; ustala sposób jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystania wyników,
4)    raz w roku szkolnym opracowuje sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego
i przedstawia go Radzie Pedagogicznej,
5)    opracowuje wspólnie z Radą Pedagogiczną koncepcję pracy placówki,
6)    wspomaga nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspiruje ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,
7)    wspomaga rozwój zawodowy nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń,
8)    gromadzi informacje o pracy pracowników pedagogicznych w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach,
9)    opracowuje arkusz organizacji Poradni i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,
10) przewodniczy Radzie Pedagogicznej i realizuje jej uchwały,
11) wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
12) organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę Poradni,
13) planuje i ponosi odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego Poradni  zgodnie   z odpowiednimi przepisami,
14) współpracuje z organem sprawującym nadzór pedagogiczny, organem prowadzącym oraz  innymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi,
15) kieruje polityką kadrową Poradni, zatrudnia i zwalnia nauczycieli i innych pracowników Poradni,
16) przyznaje nagrody oraz udziela kar porządkowych,
17) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla pracowników Poradni.
18) administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem,
19) zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp i p.poż,
20) zapewnia klientom i pracownikom Poradni bezpieczne korzystanie z usługi dostępu do Internetu.

6. Dyrektor Poradni podpisuje wszystkie pisma opracowywane i wysyłane przez Poradnię. Pod nieobecność Dyrektora pisma podpisuje Wicedyrektor.

7. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni.

8. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy pracownicy pedagogiczni pracujący w Poradni.

9. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni, pod jego nieobecność obradami kieruje Wicedyrektor, a w razie jego nieobecności, osoba wyznaczona przez Dyrektora.

10. Rada Pedagogiczna zbiera się na posiedzeniach plenarnych zgodnie z harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb (nie rzadziej niż 3 razy w roku).

11. Posiedzenia mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodniczącego, organu prowadzącego placówkę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.

12. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

13. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej.

14. Dyrektor Poradni przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Poradni.
15. Do kompetencji  Rady Pedagogicznej należy :
1)    zatwierdzanie planów pracy placówki
2)    podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w  placówce
3)    ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki;
4)    ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
w celu doskonalenia pracy poradni.
16.  Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1)    organizację pracy  placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć pedagogicznych
2)    projekt planu finansowego  placówki będącej jednostką budżetową;
3)    wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
17. Pracowników pedagogicznych obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia Rady Pedagogicznej.
18. Dyrektor Poradni i Rada Pedagogiczna w oparciu o zasady współdziałania organów Poradni podejmują proceduralne działania na rzecz rozwiązywania sporów powstałych między tymi dwoma organami, w sporach pracowniczych oraz w ewentualnych sporach z klientami Poradni.
19. Każdy z wymienionych organów działa w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i w zakresie przewidzianym regulaminem.
20. Wynikłe ewentualne spory rozwiązywane są zgodnie z  następującą  procedurą:
1)    diagnoza problemu,
2)    dokonanie oceny konfliktu,
3)    wyjaśnienie, czego i kogo konflikt dotyczy,
4)    wysłuchanie stron,
5)    zdiagnozowanie pierwszych potrzeb,
6)    poszukiwanie różnych możliwości, sposobów rozwiązań (np. przygotowanie ankiety w poważniejszych przypadkach),
7)    zwrócenie się o poradę zewnętrzną (organ prowadzący, organ sprawujący nadzór).
Sposoby rozwiązywania konfliktów i kryzysów są następujące:
1)    wszelkie spory muszą być rozwiązywane w sposób demokratyczny, obiektywny i muszą służyć dobru dziecka i placówki,
2)    konflikty, spory rozwiązywane są poprzez następujące działania:
3)    negocjacje,
4)    wydanie decyzji – nawet w przypadku zerwania negocjacji lub braku możliwości prowadzenia mediacji.
Wyznaczenie mediatora:
1)    Dyrektor Poradni- w sprawach nie dotyczących Dyrektora placówki,
2)    Wizytator Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach –
w sporach dotyczących Dyrektora Poradni lub na jego prośbę,
3)    Przedstawiciele organu prowadzącego.
Wydanie decyzji.
1)    w sporach  pracowniczych Dyrektor,
2)    w sporach z klientami dyrektor lub wizytator na prośbę Dyrektora,
3)    wydane decyzje przez nadzór pedagogiczny są ostateczne.

ROZDZIAŁ  IV

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 4

1.   Teren działania Poradni określa organ prowadzący po zasięgnięciu opinii Kuratora Oświaty.
2.   Poradnia obejmuje swoją działalnością: Miasto Rawa Mazowiecka, Gmina Rawa Mazowiecka, Miasto i Gmina Biała Rawska, Gmina Cielądz, Gmina Regnów, Gmina Sadkowice.
3.   W ramach swojej działalności Poradnia:
1)    udziela pomocy uczniom, ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek mających siedzibę na terenie działania Poradni,
2)    obejmuje pomocą dzieci  od urodzenia oraz nie uczęszczające do przedszkola (szkoły) i ich rodziców zamieszkałych w rejonie działania placówki,
3)    może udzielać pomocy, na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy organami prowadzącymi Poradnię,  uczniom oraz ich rodzicom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek, które nie mają siedziby na terenie działania Poradni, a także dzieciom nie zamieszkałym na terenie działania Poradni, które nie uczęszczają do szkoły (przedszkola) i ich rodzicom.
4.   Poradnia wydaje opinię na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna dziecka albo pełnoletniej osoby, której dotyczy opinia.
5.   Poradnia wydaje opinie w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy, Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
6.   Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać opinię poradni także w innych niż określone w w/w przepisach sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.
7.   Dzieci i młodzież oraz ich rodzice mogą uzyskać w poradni informację o wynikach diagnozy przeprowadzonej w poradni. Informację wydaje się na pisemny wniosek rodzica / prawnego opiekuna albo pełnoletniej osoby, której dotyczy informacja.
8.   Na wniosek lub za zgodą rodzica dziecka Poradnia wydaje kopię opinii w celu dostarczenia jej do przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza dziecko.
9.   Opracowanie i wydawanie opinii podpisanej przez dyrektora poradni odbywa się
w oparciu o Rozporządzenie z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych w tym publicznych poradni specjalistycznych oraz jego nowelizacje.
10. Procedura przyjmowania dokumentów odbywa się w oparciu o odrębne przepisy.
11. W Poradni działają Zespoły Orzekające powoływane przez Dyrektora Poradni, których pracę regulują odrębne przepisy.
12. W skład każdego Zespołu Orzekającego wchodzą:
1)    dyrektor – przewodniczący lub upoważniona przez niego osoba,
2)    psycholog,
3)    pedagog,
4)    lekarz,
5)    inni specjaliści – według potrzeb.
13. Zadaniem Zespołu Orzekającego  jest:
1)    orzekanie o potrzebie kształcenia specjalnego dzieci i młodzieży
z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, które wymagają specjalnej organizacji nauki i metod pracy w tym o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.
2)    orzekanie o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły,
3)    opiniowanie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
14. W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka powołany przez Dyrektora Poradni.
15. W skład Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka wchodzą:
1)    psycholog,
2)    logopeda,
3)    pedagog,
4)    inny specjalista (wg potrzeb).
16. Zadaniem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka jest:
1)    przeanalizowanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i ustalenie kierunków oddziaływań wobec dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością;
2)    pogłębienie wywiadu z rodzicami i diagnozy na potrzeby pracy Zespołu (wykonanie diagnozy funkcjonalnej i określenie profilu rozwoju dziecka);
3)    opracowanie indywidualnego planu terapii dziecka z uwzględnieniem działań wspierających rodzinę dziecka;
4)    nawiązanie współpracy z ośrodkami (osobami) mogącymi zagwarantować dziecku inną specjalistyczną pomoc np. konsultacje,  inne formy  terapii;
5)    prowadzenie zajęć terapii indywidualnej i grupowej w ramach pracy Zespołu;
6)    systematyczna ewaluacja programu dostosowana do zmieniających się potrzeb
i umiejętności dziecka, wprowadzanie w nim zmian;
7)    aktywizowanie rodziców we wspomaganie rozwoju swoich dzieci.
17. Prace Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka koordynuje powołany przez Dyrektora pracownik.
18. Nadzór pedagogiczny nad pracami Zespołu sprawuje Dyrektor Poradni w ramach odbywających się cyklicznie posiedzeń.
19. Zasady i warunki organizowania Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka uregulowane są w odrębnych przepisach.
20. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i bezpłatne.
21. Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Poradni przez rodzica / prawnego opiekuna (lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo).
22. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
23. Organ prowadzący, który prowadzi więcej niż jedną Poradnię, może w porozumieniu z Dyrektorem poradni ustalić terminy przerwy w pracy w Poradni w okresie wakacyjnym.
24. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor Poradni w uzgodnieniu z organem prowadzącym.
25. Szczegółową organizację pracy poradni określa Regulamin Pracy Poradni.

§ 5

1.     Szczegółową organizację działania Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Poradni opracowany przez Dyrektora z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego Poradni. Arkusz organizacji Poradni po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, związki zawodowe i przedstawiciela nadzoru pedagogicznego zatwierdza organ prowadzący Poradnię.
2.     W arkuszu organizacji Poradni zamieszcza się w szczególności: liczbę pracowników Poradni, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze oraz ogólną liczbę godzin zajęć finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący.

ROZDZIAŁ  V

PRACOWNICY PORADNI

§ 6

1. Poradnią kieruje Dyrektor.
2. W Poradni zatrudnia się pracowników pedagogicznych, specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów i doradców zawodowych, a także w zależności od potrzeb, również innych specjalistów np. lekarzy, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży, rodzicom  i nauczycielom oraz pracowników administracji i obsługi.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników pedagogicznych i innych pracowników określają odrębne przepisy.
4. Pracownik Poradni ma prawo do kształtowania samodzielnego warsztatu pracy i samodzielnego doboru metod, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadą dobra dziecka i nie przeszkadza w pracy pracownikom placówki.
5. Pracownik Poradni przestrzega Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności:
1)    szacunku do wszystkich jego potrzeb,
2)    ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
3)    poszanowania własności,
4)    opieki,
5)    partnerskiej rozmowy na każdy temat,
6)    akceptacji swojej osoby.
6. Pracownik pedagogiczny Poradni prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z zasadami działania placówki i odpowiada za jakość i wynik tej pracy.
7. Do zakresu zadań pracowników pedagogicznych należy:
1)    diagnoza psychologiczna, pedagogiczna i logopedyczna. W uzasadnionych przypadkach diagnoza może być prowadzona w domu rodzinnym dziecka lub placówce oświatowej,
2)    sporządzanie na wniosek rodziców pisemnych opinii i orzeczeń na temat badanych,
3)    prowadzenie terapii psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej indywidualnej i grupowej,
4)    w zależności od potrzeb  istnieje możliwość prowadzenia innych form terapii indywidualnej i grupowej dla dzieci i młodzieży i ich rodziców oraz nauczycieli,
5)    planowanie i prowadzenie pracy zgodnie z obowiązującym planem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
6)    stosowanie twórczych i innowacyjnych form pracy,
7)    dbałość o warsztat pracy poprzez gromadzenie pomocy dydaktycznych, samodzielne wykonanie pomocy oraz troska o estetykę gabinetów,
8)    planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych poprzez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
9)    wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
10) odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w poradni wspólnie z rodzicami dziecka i na zajęciach z dziećmi na terenie placówek oświatowych wspólnie z nauczycielami zatrudnionymi w tych szkołach
i placówkach,
11) bezstronność i obiektywizm w sprawiedliwym traktowaniu wszystkich dzieci,
12) współpraca z innymi instytucjami wspierającymi rozwój rodziny i dziecka,
13) współdziałanie z rodzicami, opiekunami dzieci,
14) realizowanie zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących.
8.   Pracownik pedagogiczny prowadzi dokumentację dotyczącą swojej pracy.
9. Wszelka dokumentacja, taka jak m.in. notatki psychologa, protokoły badania, kwestionariusze, wytwory klienta stanowi dokumentację psychologiczną poufną, niepodlegającą udostępnieniu. Poradnia nie jest uprawniona do udostępnienia rodzicom/opiekunom wyżej wymienionej dokumentacji. Przebieg spotkań dzieci z psychologiem objęty jest tajemnicą zawodową psychologa (na podstawie art. 14. Ustawy o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
10. Na pisemny wniosek rodzica/prawnego opiekuna lub pełnoletniego ucznia dokumentacja badań i czynności uzupełniających zawarta w teczkach indywidualnych, jest przekazywana do innych publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, właściwych do udzielania im pomocy. Sposób przekazywania dokumentacji regulują odrębne przepisy.
11. Pracownik pedagogiczny ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora Poradni, Rady Pedagogicznej oraz wyspecjalizowanych placówek naukowo – oświatowych.
12. Pracownik pedagogiczny służbowo odpowiada przed Dyrektorem poradni  za:
1)    poziom pracy dydaktyczno – wychowawczej i opiekuńczej w odniesieniu do dzieci i młodzieży,
2)    stan warsztatu pracy, sprzętu i urządzeń oraz środków dydaktycznych, które mu powierzono,
3)    zniszczenie lub stratę elementów majątku i wyposażenia placówki, przydzielonych mu przez Dyrektora,
4)    nieprzestrzeganie procedury postępowania przy zaistniałym wypadku,
5)    prawidłowość prowadzonej dokumentacji swojego działu.
13. Pracownik pedagogiczny wykonuje inne czynności na polecenie Dyrektora.
14. Nauczyciel, w ramach zajęć i czynności, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, jest obowiązany do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni, w trakcie której, odpowiednio do potrzeb, prowadzi konsultacje dla uczniów, wychowanków lub ich rodziców.
15. Pracownik pedagogiczny podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.
16. Organ prowadzący Poradnię i Dyrektor Poradni występują w ochronie pracownika pedagogicznego, gdy jego uprawnienia zostaną naruszone.
17. Czyny zabronione, popełnione na szkodę pracownika pedagogicznego są ścigane z urzędu.
18. Naruszenie uprawnień pracownika pedagogicznego następuje w przypadku:
1)    naruszenia nietykalności osobistej,
2)    czynnej napaści wspólnie z innymi osobami lub z użyciem niebezpiecznego przedmiotu,
3)    stosowania groźby bezprawnej lub przemocy w celu zmuszenia pracownika do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej,
4)    znieważenia pracownika.
19. W Poradni zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi.
20. Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi:
1)    ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania placówki jako instytucji publicznej, utrzymanie ładu i czystości,
2)    szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala Dyrektor Poradni,
3)    zakresy obowiązków zawarte są w aktach osobowych poszczególnych pracowników.
21. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.
22. Pomoc dzieciom i młodzieży może być udzielana także przez wolontariuszy.
23. Wolontariuszem w Poradni może być osoba pełnoletnia, która nie była karana i wobec której nie toczy się postępowanie karne.
24. Dyrektor Poradni:
1)    zawiera z wolontariuszem porozumienie określające zakres, sposób i czas wykonywania przez wolontariusza zadań, czas trwania porozumienia, zobowiązanie wolontariusza do wykonywania zadań we współpracy ze specjalistami, zobowiązanie  wolontariusza do zachowania w tajemnicy informacji dotyczących dzieci i młodzieży, rodziców  i nauczycieli korzystających z pomocy poradni, postanowienie o możliwości rozwiązania porozumienia,
2)    zapewnia warunki umożliwiające wykonywanie  zadań przez wolontariusza.
25. Wolontariusz wykonuje zadania określone w porozumieniu, we współpracy
z pracownikami pedagogicznymi Poradni wyznaczonymi przez Dyrektora oraz pod nadzorem Dyrektora Poradni  lub wyznaczonej przez niego osoby.
26. Na wniosek wolontariusza Dyrektor Poradni jest obowiązany wydać pisemne zaświadczenie o wykonaniu zadań przez wolontariusza.

§ 7

1.   W Poradni zostało utworzone stanowisko wicedyrektora. Powołania i odwołania wicedyrektora dokonał Dyrektor Poradni po uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej
i organu prowadzącego.
2.   Stanowisko wicedyrektora zostało utworzone w Poradni, gdyż zatrudnionych jest więcej niż 15 pracowników pedagogicznych.
3.   Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji pomiędzy nim, a Dyrektorem:
1)    współkieruje bieżącą działalnością dydaktyczną poradni,
2)    współdecyduje o organizacji pracy, zajęć,
3)    wykonuje prace biurowe związane z bieżącą działalnością Poradni,
a szczególnie zlecone przez Dyrektora,
4)    dysponuje środkami finansowymi Poradni w przypadku nieobecności Dyrektora i ponosi pełną odpowiedzialność za ich wykorzystanie,
5)    reprezentuje placówkę na zewnątrz w przypadku nieobecności Dyrektora.

ROZDZIAŁ  VI
GOSPODARKA FINANSOWA

§ 8

Zasady prowadzenia gospodarki finansowej Poradni określają odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ  VII
DOKUMENTACJA PORADNI

Poradnia prowadzi dokumentację:
1.   Dokumentacja organizacyjna placówki:
1)    Akt założycielski placówki.
2)    Statut Poradni.
3)    Regulamin Pracy Poradni.
4)    Arkusz Organizacyjny Poradni.
5)    Regulamin Działalności Rady Pedagogicznej.
6)    Regulamin Zespołu Orzekającego.
7)    Regulamin Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
8)    Procedura przyjmowania dokumentów dzieci zgłaszanych do Poradni
9)    Instrukcja obiegu dokumentów.
10) Instrukcja inwentaryzacyjna.
11) Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
12) Regulamin wynagrodzenia pracowników niepedagogicznych.
13) Regulamin przyznawania premii pracowników administracji i obsługi.
14) Regulamin nagród dla pracowników niepedagogicznych.
15) Regulamin wynagrodzenia pracowników pedagogicznych.
16) Regulamin przyznawania dodatków i nagród dla nauczycieli.
17) Księga zarządzeń Dyrektora.
18) Księga kontroli zewnętrznych.
19) System informacji oświatowej.

2.   Dokumentacja przebiegu procesu diagnozy i terapii:
1)    Protokoły  posiedzeń Zespołu Orzekającego.
2)    Protokoły  posiedzeń Rad Pedagogicznych.
3)    Koncepcja pracy Poradni i Roczny Plan Pracy.
4)    Indywidualne dzienniki  pracowników.
5)    Dokumentacja badanych (karty indywidualne).
6)    Dokumentacja pracy postdiagnostycznej.
7)    Rejestr dzieci i młodzieży przyjętych w poradni.
8)    Skorowidz alfabetyczny dzieci i młodzieży korzystającej z pomocy.
9)    Plan nadzoru pedagogicznego.
10) Dokumentacja nadzoru pedagogicznego.
11) Sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.
12) Rejestr wydanych orzeczeń.
13) Rejestr wydanych opinii.

3.   Dokumentacja kadrowa:
1)    Teki akt  osobowych pracowników.
2)    Książeczki zdrowia dla celów sanitarno – epidemiologicznych.
3)    Zaświadczenia o szkoleniach bhp.
4)    Listy obecności.
5)    Plan urlopów.
6)    Dokumentacja związana z awansem zawodowym nauczycieli.
4.   Dokumentacja finansowa poradni  – zgodnie z odrębnymi przepisami.
5.   Dokumentacja bazy i warunków bhp – zgodnie z odrębnymi przepisami.

ROZDZIAŁ  VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.   Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
2.   Poradnia prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.   Uregulowania i postanowienia niniejszego Statutu obowiązują wszystkich pracowników Poradni.
4.   Sprawy nieuregulowane postanowieniami niniejszego Statutu – rozstrzyga Dyrektor Poradni na podstawie obowiązujących przepisów. Od decyzji w takich sprawach pozostałym organom Poradni oraz poszczególnym pracownikom przysługuje odwołanie do organu prowadzącego Poradnię na zasadach określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku spraw wynikłych ze stosunku pracy do Sądu Pracy
w  Rawie Mazowieckiej.
5.   Nowelizacji Statutu Poradni dokonuje się na wniosek Rady Pedagogicznej lub Dyrektora placówki.
6.   Statut wchodzi w życie po uchwaleniu przez Radę Pedagogiczną z tym, że
pkt 11,12,13 §2 oraz pkt 14 § 6  ma zastosowanie od 1 września 2022r.
7.   Traci moc statut uchwalony w dniu 14.06.2017 roku  przez Radę Pedagogiczną Poradni.

Niniejszy Statut Rada Pedagogiczna Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej uchwaliła na posiedzeniu  w dniu  14.10.2022r.