Skip to main content

Koncepcja funkcjonowania poradni

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA
I ROZWOJU PORADNI
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W RAWIE MAZOWIECKIEJ
W LATACH 2022-2027

Anna Gos-Bartosiewicz

1.  Charakterystyka Poradni

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne są ważnym elementem polskiego systemu oświaty. Wraz z jednostkami samorządu terytorialnego, placówkami doskonalenia nauczycieli i bibliotekami pedagogicznymi należą do podstawowych instytucji systemu wspomagania edukacji w Polsce. Najważniejszym podmiotem oddziaływań podejmowanych przez pracowników poradni psychologiczno – pedagogicznych jest dziecko we wszystkich fazach swego rozwoju (od urodzenia do zakończenia edukacji szkolnej). Do głównych zadań poradni psychologiczno – pedagogicznych należy: diagnozowanie dzieci i młodzieży; udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej; realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych; organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych.
Poradnia w Rawie Mazowieckiej powstała w 1969 roku i nosiła nazwę Powiatowej Poradni Wychowawczo-Zawodowej i mieściła się na ul. Kościuszki 7. W 1993 roku przekształciła się w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną. W 2001 roku siedzibę swoją miała na ul. Krakowskiej 6 C do 2014 roku, kiedy to przeniosła swoją działalność do chwili obecnej na ulicę Niepodległości 8. Poradnia 14 listopada 2014r. uroczyście świętowała jubileusz 45-lecia funkcjonowania oraz przenosiny do nowej siedziby.
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej jest jedyną poradnią
w powiecie rawskim. Obejmuje ona swoim działaniem wszystkie szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz przedszkola i żłobki na tym terenie. Poradnia obejmuje swoim działaniem placówki z rejonu:
–  Gminy Rawa Mazowiecka
– Miasta Rawa Mazowiecka
– Gminy Biała Rawska
-Gminy Regnów
– Gminy Cielądz
-Gminy Sadkowice.

1.1 Baza lokalowa

Aktualnie Poradnia dysponuje 13 gabinetami przeznaczonymi do bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej. Posiadamy dwie sale integracji sensorycznej, gabinety psychologiczne, logopedyczne, pedagogiczne, gabinet rehabilitacyjny oraz sale doświadczania świata. Poza tym gabinet dyrektora, sekretariat oraz pokój socjalny. Gabinety są dobrze wyposażone w nowe narzędzia diagnostyczne, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz meble dostosowane do pracy z dziećmi. W każdym z gabinetów znajduje się komputer
z dostępem do Internetu. Ponadto Poradnia usytuowana jest w dobrym punkcie w centrum miasta z dostępem do nowego parkingu przy Poradni. Poradnia w 2018 roku stworzyła Salę Doświadczania Świata  specjalistyczne pomieszczenia dla dzieci z niepełnosprawnością wieloraką i zaburzeniami rozwoju. Korzystają z niej dzieci głownie w ramach  Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

1.2 Kadra

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zatrudnia 27 nauczycieli – wszyscy posiadają kwalifikację do zajmowanych stanowisk oraz wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Poradnia zatrudnia ośmiu psychologów, jedenastu pedagogów oraz ośmiu logopedów. Wśród specjalistów mamy: neurologopedów, surdologopedów, terapeutów integracji sensorycznej, doradcę zawodowego, specjalistę terapii uzależnień, psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego, socjoterpeutów, tyflopedagoga, terapeutę rodzinnego, mediatorów, rehabilitanta i terapeutę NDTBobath. Większość pracowników ma wieloletnie  doświadczenie zawodowe. Nauczyciele kontraktowi stanowią  mniejszość, nie mniej jednak widać ich ogromne  zaangażowanie w pracę. Podejmują szereg inicjatyw, chętnie się dokształcają i zdobywają kolejne szczeble awansu zawodowego. Pracownicy systematycznie uczestniczą we wszystkich formach doskonalenia zawodowego, uzyskują dodatkowe kwalifikacje oraz poszerzają wiedzę i umiejętności.
W Poradni ponadto pracuje 7 niepedagogicznych osób na stanowiskach administracji
i obsługi placówki.
Poradnia współpracuje  z lekarzem psychiatrą, lekarzem neurologiem oraz lekarzem pediatrą.
Finansowanie porad lekarza psychiatry odbywa się ze środków zewnętrznych, natomiast lekarz neurolog pracuje w ramach Wiodącego Ośrodka Koordynująco-Rehabilitacyjno –Opiekuńczego działającego przy poradni. Lekarz pediatra jest zatrudniony ze środków wewnętrznych poradni dla potrzeb Zespołów Orzekających. Zatrudniony w Poradni  informatyk dba o bazę komputerową potrzebną do sprawnego funkcjonowania placówki oraz o stronę internetową Poradni.

1.3 CELE  I ZADANIA PORADNI

1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb, możliwości oraz zaburzeń rozwojowych
i zachowań dysfunkcyjnych, w tym:
specyficznych trudności w uczeniu się.
przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
predyspozycji i uzdolnień,
2. Prowadzenie terapii dzieci i młodzieży, w zależności od rozpoznanych potrzeb, w tym dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwojowymi, z zachowaniami dysfunkcyjnymi,
z problemami emocjonalnymi, zaburzeniami nastroju, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub  zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz ich rodzin.
Prowadzimy:
terapię indywidualną dzieci i młodzieży,
terapię w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka,
terapię rodzin,
mediacje,
socjoterapię grupową dzieci i młodzieży,
terapię grupową dla dzieci z mutyzmem,
Szkołę dla Rodziców,
trening Umiejętności Społecznych dla dzieci,
wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
3. Pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kształcenia i kariery zawodowej oraz wspieranie nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek
w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Oferujemy:
konsultacje zawodoznawcze,
warsztaty w zakresie orientacji zawodowej,
planowanie kariery edukacyjno-zawodowej,
określanie preferencji zawodowych.
4. Prowadzimy:
konsultacje logopedyczne,
konsultacje pedagogiczne,
konsultacje psychologiczne.
5. Wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmiana środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
6. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży.

7. Podejmowanie działań  z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci
i młodzieży, w tym udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży
z grup ryzyka oraz ich rodzicom .

8. Współpraca z przedszkolami, szkołami i placówkami przy opracowywaniu i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych, a także w udzielaniu
i organizowaniu przez przedszkola, szkoły i placówki pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9. Wspomaganie wychowawczej i edukacyjnej funkcji rodziny.
10. Orzecznictwo i opiniowanie:
kwalifikowanie do odpowiedniej formy kształcenia specjalnego,
nauczania indywidualnego,
wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  do momentu rozpoczęcia nauki w szkole,
kwalifikowanie do zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
11. Prowadzenie prelekcji dla rodziców na terenie szkół i przedszkoli.
12. Prowadzenie szkoleń dla Rad Pedagogicznych i nauczycieli z wybranej tematyki.
13. Prowadzenie warsztatów dla uczniów szkół z wybranej tematyki.
14. Badania przesiewowe w kierunku depresji dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz klas VII-VIII szkół podstawowych oraz innych wedle zapotrzebowania.
1.4. Mocne strony Poradni
·       wysokie kwalifikacje zawodowe kadry pedagogicznej,
·       bardzo dobra baza dydaktyczna i wyposażenie poradni w zakresie narzędzi
diagnostyczno-terapeutycznych
·       stałe poszerzanie oferty poradni o nowe formy pracy, podążanie za potrzebami klientów naszej placówki,
·       różnorodność dostępnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci,
młodzieży, rodziców, wychowawców, nauczycieli i innych specjalistów
·       warunki lokalowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
·       dobra opinia o poradni w środowisku lokalnym,
·       partnerska współpraca pracowników poradni z kadrą pedagogiczną przedszkoli, szkół
i placówek oświatowych,
·       systematyczne rozpoznawanie zmieniających się potrzeb klientów i modyfikowanie
działań w celu zwiększenia dostępności do świadczonych usług,
·       podejmowanie działań poza siedzibą poradni, tj. w domu, w przedszkolu, w szkole,
w placówce,
·       zintegrowany, odpowiedzialny, chętny do współpracy zespół pedagogiczny,
·       umiejętność integrowania środowiska oświatowego wokół wspólnie realizowanych
przedsięwzięć,
·       wzajemne wsparcie i efektywna współpraca z instytucjami, organizacjami,
stowarzyszeniami działającymi w środowisku lokalnym,
·       gotowość pracowników do aktywnego udziału w realizacji programów lokalnych
i ogólnopolskich.

1.5 Misja i wizja poradni

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej ma od wielu lat wypracowaną misje  i wizję działania. Ujęte tam wytyczne stanowią punkty wyjścia do dalszego rozwoju Poradni. Dotychczasowa systematyczna współpraca z dyrektorami placówek oświatowych pozwoliła szczegółowo zapoznać się z problemami środowiska lokalnego. Pracownicy Poradni mają świadomość potrzeb i oczekiwań, które są na bieżąco monitorowane  i uwzględniane w ofercie Poradni.
Nadrzędnym celem Poradni jest wspieranie prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, korygowanie  i wyrównywanie deficytów rozwojowych, prowadzenie diagnozy i terapii
w celu udzielania pomocy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz zawodoznawczej dzieciom, młodzieży, rodzicom i nauczycielom. Klientami poradni są dzieci od momentu urodzenia, młodzież, rodzice, nauczyciele i inne instytucje uczestniczące w procesie edukacyjnym i wychowawczym dzieci i młodzieży oraz wspierające ich rozwój.Nasza placówka jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą skorzystać
z naszej pomocy. Co roku modyfikowana jest oferta Poradni, aby jak najwięcej osób poprzez właściwą diagnozę i terapię mogło przezwyciężać własne trudności.
Celem moich działań będzie wzbogacenie Poradni o nowe działania w zakresie diagnozy
i terapii, podążając za coraz to nowymi wyzwaniami i potrzebami współczesnego świata.
Przede wszystkim z uwagi na zwiększającą się liczbę dzieci i młodzieży potrzebującej pomocy psychologicznej- z zaburzeniami nastroju (depresja, CHAD, dystymia) zaburzeniami lękowymi (ataki paniki, GAD, fobia społeczna, inne lęki rozwojowe), zaburzeniami osobowości u młodzieży, zaburzeniami odżywiania, chciałabym poszerzyć ofertę Poradni
o możliwość prowadzenia psychoterapii. Będzie się to wiązało z poszerzaniem kompetencji pracowników w zakresie kwalifikacji oraz pozyskiwaniem funduszy na realizowanie dodatkowych certyfikowanych szkoleń, wprowadzeniem systematycznej superwizji dla pracowników.
Z uwagi na zwiększone zapotrzebowanie wynikające z dużej liczby dzieci i młodzieży zgłaszających się do Poradni na konsultację  z lekarzem psychiatrą oraz neurologiem- będę starała się pozyskać środki na zwiększenie ich ilości.
Ważne jest również, aby objąć pomocą  i udzielać właściwych wskazówek rodzicom, których dzieci borykają się z powyższymi trudnościami. Dlatego chciałabym zatrudnić dodatkowych specjalistów prowadzących terapię rodzin.
Uważam, że zawarte w wizji Poradni wytyczne dotyczące stałego doskonalenia zawodowego pracowników, zwiększenia zatrudnienia w postaci konkretnych specjalistów, otwartości placówki na potrzeby środowiska lokalnego, wspieranie rozwoju dzieci od momentu urodzenia, młodzieży z problemami emocjonalnymi, rodziców w roli wychowawczej, różnych form oddziaływań terapeutycznych stanowią punkt wyjścia do dalszego rozwoju placówki.

2.  Zadania i kierunki rozwoju Poradni

Opracowane w oparciu o dotychczasowe działania Poradni oraz nadchodzące zmiany jakie nakładają na placówkę nowe przepisy prawa oświatowego.

2.1 Działania w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględniającej potrzeby dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Rozwój Poradni jest uwarunkowany potrzebami środowiska lokalnego, zmianami
w przepisach prawa oświatowego, nowymi tendencjami w naukach psychologiczno-pedagogicznych. Najważniejszym czynnikiem determinującym kierunek pomocy psychologiczno-pedagogicznej  jest skuteczność podejmowanych działań w tym zakresie.
W trosce  o jakość naszych usług prowadzona jest diagnoza potrzeb i oczekiwań klientów.
Działania w celu zaspokojenia potrzeb środowiska:
Diagnoza
·      diagnoza psychologiczna,
·      diagnoza z zakresu doradztwa zawodowego,
·      diagnoza pedagogiczna,
·      diagnoza logopedyczna,
·      diagnoza w zakresie integracji sensorycznej,
·      diagnoza zaburzeń przetwarzania słuchowego,
·      diagnoza ortoptyczna.

Dalsze kierunki rozwoju:
·      kontynuacja oraz poszerzenie oferty poradni o diagnozę dzieci z zaburzeniami psychicznymi (depresje, zaburzenia lękowe, nieprawidłowo kształtująca się osobowość, zburzenia odżywiania),
·        diagnoza uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
·      diagnoza zaburzeń ze spectrum całościowych zaburzeń rozwojowych,
·      diagnoza i terapia seksuologiczna dziecka wsparcie rodziców w prawidłowym rozwoju seksualności dziecka,
·      wprowadzenie podejścia diagnostycznego opartego na międzynarodowej klasyfikacji funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia w wersji dla dzieci i młodzieży.
Wynikiem działań diagnostycznych jest opinia  i orzeczenie. Dużą wagę należy położyć na dalsze doskonalenie prac zespołów orzekających  zwiększenie udziału rodziców, nauczycieli, specjalistów pracujących z dzieckiem w posiedzeniach zespołów, doskonalenie strony merytorycznej i językowej opinii i orzeczeń.  Będziemy organizować spotkania szkoleniowe
i instruktażowe poświęcone zagadnieniu konstruowania wydawanych dokumentów. Będzie prowadzony monitoring wychodzących opinii i orzeczeń pod względem merytorycznym
i prawnym. Ważnym aspektem będzie również systematyczne zapoznawanie pracowników Poradni ze zmianami prawnymi  dotyczącymi opiniowania i orzekania.
Terapia:
·      terapia psychologiczna  dzieci i młodzieży,
·      terapia pedagogiczna,
·      terapia logopedyczna,
·      terapia integracji sensorycznej,
·      terapia rodzinna.

Dalsze kierunki rozwoju:
·      poszerzenie oferty poradni o psychoterapię dzieci i młodzieży z zakresu zaburzeń emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lekowych i odżywiania, zaburzeń zachowania , ADHD,
·      terapia rodzinna prowadzona przez certyfikowanych specjalistów dla rodziców dzieci objętych pomocą psychologiczną na terenie naszej placówki,
·      kontynuacja działań terapeutycznych małych dzieci w ramach pracy zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dzieci (terapia psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, rehabilitacyjna, dogoterpia),
·      terapia uwagi słuchowej metodą Tomatisa, przetwarzania słuchowego metodą Warnkego,
·      kontynuacja terapii logopedycznej dzieci z zaburzeniami mowy oraz terapia integracji sensorycznej dla dzieci z zaburzeniami motoryki małej i dużej,
·      terapia dzieci  z zaburzeniami widzenia.

Wspomaganie nauczycieli i rodziców:
·      Szkoła Dla Rodziców – trening umiejętności wychowawczych, wspieranie
w rozwiązywaniu problemów, budowanie relacji w rodzinie,
·      grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych w tym z autyzmem
i Zespołem Aspergera, zespołem Downa,
·      Prelekcje dla Rodziców na terenie szkół i placówek oświatowych obejmujących tematykę: depresji, lęku, uzależnień (od substancji psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych), wychowawczej roli rodziny, prawidłowego rozwoju małego dziecka, agresji i zaburzeń zachowania,
·      prowadzenie Rad Szkoleniowych dla nauczycieli, wychowawców i specjalistów
o tematyce związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach, szkołach,
·       przy opracowywaniu programów profilaktycznych i wychowawczych,
·      przy opracowaniu Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych,
·      sieć wsparcia dla specjalistów pracujących w szkołach i placówkach.

Dalsze kierunki rozwoju:
·      warsztaty, grupy wsparcia dla rodziców dzieci borykających się zaburzeniami psychicznymi w tym depresji, zaburzeń odżywiania,
·      warsztaty dla rodziców dzieci z ADHD, nadpobudliwością psychoruchową,
·      zacieśnienie współpracy ze specjalistami pracującymi z dziećmi na terenie placówek w celu kompleksowej pomocy dziecku, udzielaniu wsparcia, dzielenia się doświadczeniami oraz kierunkami wsparcia terapeutycznego,

Profilaktyka
·      cykliczne warsztaty profilaktyczne dla dzieci na terenie szkół o tematyce związanej z uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nikotyna),
·      badania przesiewowe dla dzieci i młodzieży z obszaru zaburzeń nastroju (depresja),
·      warsztaty  dla dzieci dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w sieci – cyberprzemoc.
Dalsze kierunki rozwoju:
·      kontynuacja prowadzonych warsztatów  o tematyce wynikającej
z zapotrzebowania środowiska lokalnego (depresja, uzależnienia, bezpieczeństwo w sieci);
·      organizacja konferencji dla rodziców, nauczycieli oraz zajęć dla dzieci
i młodzieży w ramach Ogólnopolskiego Dnia Walki z Depresją;
·      przyłączenie  się Poradni  do akcji w ramach Światowego Dnia Zespołu Downa, Światowego Dnia Świadomości Autyzmu oraz Tygodnia Świadomości Dysleksji itp.
Baza dydaktyczna –  kierunki rozwoju
·      doposażenie warsztatu pracy diagnostycznej w nowe testy psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne oraz inne narzędzia wykorzystywane
w wielospecjalistycznej diagnozie,
·      doposażenie warsztatu pracy terapeutycznej w nowe pomoce i narzędzia wykorzystywane do prowadzenia różnych form terapii,
·      zakup metody do badania uwagi słuchowej metodą Tomatisa,
·      doposażenie gabinetu ortoptycznego w synoptofor – diagnoza  i terapia widzenia obuocznego w celu pogłębionej diagnostyki,
·      doposażenie w urządzenia do treningu metodą Warnkego – Brain-Boy Universal .

Inne
·      modernizacja parkingu,
·      specjalistyczny plac zabaw do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej,
·      powiększenie przestrzeni poradni, zwiększenie liczby gabinetów do pracy pedagogicznej, zwiększenie przestrzeni  socjalnej dla pracowników Poradni,
·      kontynuacja działań remontowo- organizacyjnych archiwum Poradni,
·      zakup specjalistycznych szaf do przechowywania dokumentów Poradni.
Rozwój i kwalifikacje kadry pedagogicznej
W tym zakresie priorytetami jest zdobycie dodatkowych kwalifikacji uwzględniających  specyfikę pracy z dziećmi, młodzieżą, rodzicami zgłaszającymi się po pomoc do Poradni :
·      studia podyplomowe z zakresu surdopedagogiki,
·      doktorat z nauk medycznych z zakresu psychodermatologii,
·      certyfikacyjne  szkolenia z zakresu systemowej terapii rodzin,
·      certyfikacyjne szkolenie z zakresu terapii poznawczo-behawioralnej,
·      certyfikacyjne szkolenie z zakresu psychoterapii psychodynamicznej,
·      studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej,
·      studia podyplomowe z psychologii klinicznej dziecka,
·       certyfikaty i kwalifikacje do posługiwania się nowymi narzędziami diagnostycznymi.

Praca z pacjentem z zaburzeniami psychicznymi zwłaszcza przejawiającego tendencje suicydalne jest wielką odpowiedzialnością. W każdym takim przypadku wskazana jest konsultacja psychiatryczna a często też farmakoterapia. Dla potrzeb  całego  powiatu rawskiego Poradnia organizuje  konsultacjami lekarza psychiatry dziecięcego z funduszy  poszczególnych samorządów.  W aktualnym czasie wskazane jest zwiększenie dostępności lekarza, by każde dziecko, młodzież potrzebująca pomocy  mogła skorzystać z pomocy psychiatrycznej.
Kolejnym kluczowym aspektem istotnym z punktu kompleksowej diagnozy i pomocy dzieciom są konsultacje z lekarzem neurologiem dziecięcym. Aktualnie w poradni przyjmuje lekarz specjalista, obejmuje opieką tylko dzieci w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (WWRDz).  Usługa lekarska finansowana jest z budżetu prowadzonego  przy Poradni  Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno – Rehabilitacyjno – Opiekuńczego
w ramach rządowego programu „Za Życiem”. Natomiast zapotrzebowanie jest znacznie większe zwłaszcza dla dzieci, które tą pomocą nie są objęte tj. rozpoczęły naukę szkolną  i nie mają zajęć w ramach Zespołu (WWRDz). Ponadto różnorodność zaburzeń z jakimi mamy
do czynienia u dzieci od momentu urodzenia do wczesnej młodości wymaga niekiedy wsparcia neurologicznego w celu adekwatnej diagnozy i efektywnej pomocy.

2.2 Działania  w obszarze organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Ważnym elementem pracy Poradni jest współpraca z placówkami oświatowymi w obszarze niesienia pomocy wychowawczej, opiekuńczej i edukacyjnej. Ma to na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży. Planowanie i realizowanie zadań z zakresu doradztwa zawodowego w celu rozwijania zainteresowań  i uzdolnień uczniów. Współpraca z przedszkolami, szkołami
i placówkami oświatowymi służąca organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz opracowywaniu  i realizowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych programów zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
Poradnia na wniosek dyrektora przedszkola szkoły lub rodzica  i prawnego opiekuna dziecka niepełnosprawnego pomaga określić niezbędne do nauki warunki, sprzęt specjalistyczny
i środki dydaktyczne, w tym wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe  i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka. Poradnia udziela pomocy nauczycielom, wychowawcom specjalistom na terenie szkoły w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych
i wychowawczych. Specjaliści pracujący w Poradni prowadzą działania z zakresu profilaktyki uzależnień  i innych problemów dzieci i młodzieży. Prowadzimy edukacyjną oraz diagnostyczną formę pomocy  z obszaru ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców. Będziemy prowadzić sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli wychowawców i specjalistów poprzez wymianę doświadczeń.
Z uwagi na zmiany w prawie oświatowym wdrażanie edukacji włączającej wskazane będzie uściślenie współpracy między Poradnią a placówkami w rejonie jej działania. W związku
z tym planuję utworzyć zespoły specjalistów na terenie Poradni zespół psycholog, pedagog, logopeda dla
·      przedszkoli
·      szkół podstawowych
·      szkół ponadpodstawowych
·      innych placówek oświatowych.
Efektem pracy zespołów będzie udzielanie specjalistycznego wsparcia diagnostyczno
-terapeutyczno-edukacyjnego specjalistom zatrudnionym na terenie placówek oświatowych . Ma to na celu wspomaganie szkół oraz przedszkoli w pomoc psychologiczno-pedagogiczną
i będzie ona bardziej skoncentrowana na pracy w terenie.
Poradnia będzie rozszerzała i modyfikowała ofertę terapii kierunkowej – dostosowanej jej form do zmieniających się standardów poradnictwa i realnych potrzeb różnych grup klientów.
Ważnym punktem pracy Poradni będzie dalsze wspieranie uczniów po powrocie z nauczania zdalnego. Uważam, że skutki są nadal widoczne  i będą jeszcze przez długi czas. Stąd niezwykle ważne będzie wsparcie nauczycieli, rodziców oraz samych uczniów
w odnalezieniu się w sytuacji postpandemicznej. Będzie się to wiązało ze wzbogaceniem oferty Poradni o zajęcia dotyczące radzenia sobie ze stresem, techniki aktywnego uczenia się  oraz  treningów koncentracji uwagi.
Również aktualna sytuacja polityczna na świecie  powoduje konieczność długofalowej, dobrze zorganizowanej i trafnej pomocy wojennym uchodźcom z Ukrainy. Wiąże się to
z prowadzeniem interwencji kryzysowych na terenie szkół oraz wyposażenie Poradni w nowe metody diagnostyczne umożliwiające przeprowadzenie diagnozy z uwzględnieniem bariery komunikacyjnej, językowej.

2.3 Działania w obszarze praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca z instytucjami  i organizacjami

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej jest placówką powiatową dlatego nie  może się obejść bez wsparcia społeczności lokalnej. Ważnym elementem jest właściwa promocja naszej placówki poprzez :
·      promocję poradni w portalach społecznościowych,
·      podejmowanie działań ukierunkowanych na integrację Poradni ze środowiskiem lokalnym, przede wszystkim poprzez zacieśnianie współpracy ze szkołami
i przedszkolami oraz instytucjami,
·      kontynuowanie dotychczas prowadzonej współpracy z instytucjami wspierającymi dziecko i rodzinę, takimi jak: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Opieki Społecznej, Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej na terenie powiatu, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Powiatowa Policji, Sąd Rejonowy- Wydział Rodzinny i Nieletnich,
·      współpraca z instytucjami i fundacjami  ogólnopolskimi i lokalnymi np..
Stowarzyszenie Rodzin 3+ ,Pracownia Testów Psychologicznych, Polskie Towarzystwo Dysleksji, Polskie Towarzystwo Psychologiczne poprzez włączenie się do organizowanych przez nie akcji.

2.4 Działania w obszarze organizacja  i zarządzanie

Będąc dyrektorem będę starała się wypełniać podstawowe obowiązki wynikające z przepisów prawa oświatowego. Będę przywiązywała dużą uwagę do:
·      współpracy z organem prowadzącym oraz nadzorującym pracę poradni,
·      sprawnego kierowania poradnią i reprezentowania jej na zewnątrz,
·      sprawowania nadzoru pedagogicznego,
·      realizacji uchwał rady pedagogicznej,
·      kontrolowania obszarów pracy poradni,
·      czuwania nad bezpieczeństwem osób korzystających z pomocy poradni oraz pracowników w czasie zajęć organizowanych w poradni,
·       wzbogacania form działalności poradni,
·      współpracy z radą pedagogiczną, rodzicami i placówkami.

Podsumowanie

Koncepcja funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej opiera się na dotychczasowym dorobku placówki oraz zmieniających się warunkach lokalowych oraz możliwościach kadrowych Poradni. Uwzględnia także przepisy prawa oświatowego, dokumenty wewnątrzszkolne: Statut, regulaminy, wnioski z pracy poradni oraz sprawowanego nadzoru pedagogicznego przez dotychczasowego dyrektora poradni.
Chciałabym zachować pewne kierunki działań, wprowadzając jednocześnie własne pomysły. Mam świadomość szczególnej odpowiedzialności z tytułu pełnienia funkcji dyrektora.
W swojej pracy będę dbała szczególnie o:
wspieranie rozwoju dziecka i ucznia,
wpieranie funkcji szkoły oraz nauczycieli w realizacji swoich zadań,
realizację kierunków polityki oświatowej państwa,
szybkie reagowanie na sytuacje nietypowe, kryzysowe o charakterze społecznym,
tworzenie pozytywnego wizerunku poradni w środowisku.
Dołożę wszelkich starań, aby Poradnia optymalnie realizowała zamierzenia we wszystkich obszarach jej funkcjonowania.
Czynnikami, które mają wpływ na zmiany w koncepcji funkcjonowania Poradni to:
·      zmiany w prawie oświatowym,
·      oczekiwania i potrzeby środowiska lokalnego,
·      wnioski z nadzoru pedagogicznego,
·      warunki finansowe,
·      baza lokalowa Poradni oraz zaangażowanie pracowników placówki.
Postaram się poprzez swoją postawę, zaangażowanie i pomysły aktywizować grono pracowników Poradni do twórczej,  zespołowej i odpowiedzialnej pracy na rzecz rozwoju naszej poradni, a zwłaszcza dobra  dzieci, uczniów, nauczycieli, rodziców.

mgr Anna Gos-Bartosiewicz