Skip to main content

RODO

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej z dnia 04.02.2016 r. L 119/1) zwanym RODO,informuję, że:

  1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka* jest Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z siedzibą w Rawie Mazowieckiej; ul. Niepodległości 8, reprezentowana przez Panią Annę Gos-Bartosiewicz.
  2. Funkcję Inspektora ochrony danych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej pełni Pani Małgorzata Rydz. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod numerem telefonu 698-629-223 lub pisemnie na adres skrzynki elektronicznej:
    iodo@poradniarawa.pl
  3. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka* zawarte w niniejszym zgłoszeniu/wniosku przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych placówki wynikających z uregulowań zawartych w odrębnych przepisach, na podstawie art. 6 ust.1 pkt c RODO.
  4. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka* nie będą udostępniane innym odbiorcom. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
  5. Pana/Pani dane osobowe oraz dane Pana/Pani dziecka* będą przechowywane przez okres ustalony zgodnie z odrębnymi przepisami.
  6. Posiada Pan/Pani* prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Ma Pan/Pani* prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani*, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani oraz danych Pana/Pani dziecka* narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią* danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność podjęcia i realizacji działań o które wnosi Pan/Pani* w przedłożonym wniosku.

Administrator Danych Osobowych

Anna Gos-Bartosiewicz

* niepotrzebne skreślić