Skip to main content

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ
PORADNI PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ W RAWIE MAZOWIECKIEJ

 

§1

Na podstawie  art. 73 ust 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 poz. 900, 1672, 1718 i 2005) wprowadza się uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 13.12.2023r. zmiany w regulaminie.

 

§2

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Poradni .
2. Rada Pedagogiczna realizuje swoje zadania statutowe w oparciu o ustawę z dn. 14 grudnia 2016r. ( Dz.U. z 2023 poz. 900, 1672, 1718 i 2005) Prawo oświatowe oraz Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

 

§3.

1.W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Poradni.
2.Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Poradni.

 

§4.

1. Rada Pedagogiczna wykonuje swoje zadania i realizuje swoje uprawnienia na zebraniach plenarnych.
2. W zebraniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
3. Uczestniczenie w pracach Rady Pedagogicznej jest obowiązkiem każdego członka tego organu. Członek Rady Pedagogicznej jest zobowiązany powiadomić przewodniczącego o nieobecności na posiedzeniu i przedstawić odpowiednie usprawiedliwienie.

 

§5.

1. Rada pedagogiczna może powołać ze swego składu zespoły problemowo-zadaniowe w zależności od potrzeb.
2. Pracą zespołów kierują ich przewodniczący.
3. Przewodniczącego zespołu powołuje dyrektor Poradni na wniosek członków zespołu.

 

§6.

1.  Zebrania Rady Pedagogicznej odbywają się zgodnie z przyjętym na początku roku szkolnego harmonogramem oraz w miarę bieżących potrzeb.
2.  Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane zawsze przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego semestru, po zakończeniu roku szkolnego oraz w miarę potrzeb.
3. Zebrania plenarne rady pedagogicznej mogą być organizowane z inicjatywy przewodniczącego rady pedagogicznej, na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej (na pisemnie zgłoszony  wniosek).
4.  Zebrania rady pedagogicznej zwoływane są przez przewodniczącego poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń co najmniej na 7 dni przed datą posiedzenia wraz z podaniem godziny rozpoczęcia, miejsca oraz projektu porządku obrad.
5.W przypadkach nadzwyczajnych można zwołać zebranie rady z terminem 2-dniowym.
6. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się w czasie wolnym od  zajęć diagnostyczno – terapeutycznych.

§7.

Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:
1. Zatwierdzanie planów pracy Poradni.
2. Zatwierdzenie programu rozwoju placówki.
3. Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
4. Przygotowanie i uchwalenie projektu statutu Poradni oraz jego zmian
5.  Opracowanie i uchwalenie regulaminu swojej działalności oraz innych wewnętrznych regulaminów placówki.
6. Podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów i innowacji pedagogicznych.
7. Ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad  placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Poradni.

§8.

Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1. Organizację pracy Poradni ,w tym tygodniowy rozkład zajęć.
2. Projekt planu finansowego Poradni .
3. Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.
4. Propozycje dyrektora Poradni  w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć  w ramach  wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć diagnostyczno – terapeutycznych
5. Kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w Poradni.
6. Przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Poradni.
7. Decyzje dyrektora o powierzeniu lub odwołaniu ze stanowiska wicedyrektora.
8. Kandydatów na koordynatorów zespołów zadaniowych.

§9.

1. Rada pedagogiczna występuje z wnioskiem w sprawach:
a) o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora,
b) nadania imienia placówce,
c) ramowego rozkładu dnia,
d) oceny pracy nauczyciela.

 

§10.

Rada pedagogiczna zapoznaje się z:
1. Wnioskami i wynikami ewaluacji zewnętrznej prowadzonej przez zespół lub osobę przeprowadzającą ewaluację.
2. Planem nadzoru pedagogicznego na nowy rok szkolny.
3. Informacją o realizacji planu nadzoru.

 

§11.

1.   Rada pedagogiczna wybiera spośród swoich członków przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Poradni.

§12.

1. Uchwały rady pedagogicznej zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków rady.
2. Uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym poprzez podniesienie ręki.
3. Głosowanie tajne dotyczy uchwał odnoszących się do spraw personalnych. Aby przeprowadzić głosowanie  tajne, rada wybiera każdorazowo trzyosobową komisję skrutacyjną.
4. Projekty uchwał w formie odrębnego dokumentu przygotowuje przewodniczący lub upoważniony przez niego członek rady albo specjalny zespół zadaniowy powołany do tego celu.
5. Uchwała powinna zawierać:
a) tytuł uchwały (numer uchwały, organ, który ją wydał, datę podjęcia i określenie przedmiotu uchwały),
b) podstawę prawną,
c)  tekst uchwały, ewentualne załączniki,
d)  podpis przewodniczącego rady pedagogicznej.
6. Uchwały podjęte przez radę pedagogiczną obowiązują wszystkich jej członków, niezależnie od indywidualnych opinii.
7. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwały niezgodnej z przepisami prawa.
O wstrzymaniu uchwały niezwłocznie powiadamia organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.
8. Nauczyciele są zobowiązani do utrzymania w tajemnicy spraw, które w jakichkolwiek sposób mogą naruszyć dobro osobiste klientów lub ich rodziców (opiekunów), nauczycieli, czy innych pracowników Poradni.

§13.

1. Przyjmuje się następujący ramowy porządek zebrań plenarnych:
a) ustalenie liczby członków rady obecnych na posiedzeniu, ustalenie quorum,
b) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania,
c) przyjęcie porządku zebrania,
d) wybór zespołów zadaniowych, jeśli zachodzi taka potrzeba,
e) realizacja porządku obrad,
f )wnioski różne, wolne głosy,
g) uporządkowanie wniosków i głosów.
2. Zebranie przygotowuje i prowadzi przewodniczący rady pedagogicznej.
3. Przewodniczący Rady Pedagogicznej może powierzyć prowadzenie posiedzenia w całości lub w części planu wyznaczonemu członkowi Rady Pedagogicznej.
4. Członkowie rady mają prawo do zgłaszania wniosków, wniesienia punktu do porządku obrad, wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat.
5. Zebrania są protokołowane w księdze protokołów rady pedagogicznej przez wybranego członka rady. Protokoły są podpisywane przez przewodniczącego oraz protokolanta rady.
6. Protokół z zebrania rady pedagogicznej zawiera:
a) numer, datę zebrania,
b) listę obecności członków rady,
c) stwierdzenie prawomocności posiedzenia,
d) przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania rady,
e) przyjęty porządek zebrania,
f) przebieg zebrania, streszczenie wystąpień, dyskusji, zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
g) numery podjętych uchwał,
h) podpis przewodniczącego i protokolanta.
7. Protokoły będą przygotowywane w wersji elektronicznej wg ujednoliconych zasad ich sporządzania oraz archiwizowania  zamieszczonych w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
8. Pisząc protokół należy w odpowiednim punkcie rozwinąć zagadnienia dotyczące przebiegu zebrania. Pisząc o uchwałach należy dodać, że uchwała została przyjęta jednomyślnie lub podać ile osób głosowało za przyjęciem uchwały, ile osób wstrzymało się od głosu, a ile osób było przeciwko jej przyjęciu. W punkcie: uchwały i wnioski ponownie wymienia się uchwały odpowiednio numerowane podjęte na danym zebraniu.
9. Zebrania rady pedagogicznej numeruje się cyframi arabskimi z początkiem każdego roku szkolnego.
10. Protokół jest przygotowywany w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty zebrania.
11. Każdy członek rady pedagogicznej ma prawo zgłosić uwagi i wnioski oraz zmiany do treści protokołu na piśmie. Na następnym zebraniu rada pedagogiczna podejmuje uchwałę o naniesieniu zgłoszonych poprawek do protokołu.
12. Księgę protokołów rady pedagogicznej wraz z jej podstawowymi dokumentami przechowuje się w gabinecie dyrektora i udostępnia upoważnionym osobom w budynku Poradni. Księga protokołów nie może być wynoszona poza budynek poradni. Protokoły z jednego roku szkolnego wraz z załącznikami tworzą księgę protokołów, która przechowywana jest przez 25 lat od momentu utworzenia.

§14.

1. Zmiana (nowelizacja) regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia.
2. Nowelizacja może polegać na uchyleniu, zmianie lub uzupełnieniu dotychczasowych przepisów.
3. Uchwała nowelizująca wymienia uchylane, zmieniane lub uzupełniane przepisy, podając zarazem nową treść przepisów.
4. Jeżeli liczba zmian w regulaminie jest znaczna, przewodniczący opracowuje i ogłasza, w formie obwieszczenia, tekst jednolity regulaminu.
5.Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.