Skip to main content

WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie rawskim.                                                                                                

Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin jest realizacją zadań określonych w aktach prawnych „Za życiem”.

Z treścią aktów prawnych „Za życiem” możecie Państwo zapoznać się klikając w linki poniżej:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych

Realizowany w tutejszej placówce program „Za życiem” w formie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) jest skierowany do:

a. dzieci z niepełnosprawnościami, posiadającymi:

  • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
  • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
  • zaświadczenie lekarskie zgodnie z ustawą “Za życiem”,
  • orzeczenie o niepełnosprawności,

b. dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne (posiadające dokumentację medyczną, zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty uzasadniające potrzebę zajęć, np. opinię ).

Działaniami w systemie kompleksowego wsparcia, które realizuje nasza poradnia, jest udzielanie rodzicom informacji dotyczących problemów rozwojowych dzieci, możliwych form pomocy, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy oraz zapewnianie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez organizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych.

Zajęcia w ramach WOKRO realizowane są i rozliczane w cyklach rocznych. W każdym roku są one prowadzone w 2 edycjach:

  • od stycznia do sierpnia,
  • od września do grudnia.

Przyjmowanie dzieci do WOKRO odbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu.

WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU WOKRO PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa