Skip to main content

Kategoria oferty: Dla dziecka

WOKRO (Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy)

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w powiecie rawskim.                                                                                                

Wspieranie dzieci z niepełnosprawnościami i zagrożonych niepełnosprawnością oraz ich rodzin jest realizacją zadań określonych w aktach prawnych „Za życiem”.

Z treścią aktów prawnych „Za życiem” możecie Państwo zapoznać się klikając w linki poniżej:

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Uchwała nr 189 Rady Ministrów z dnia 27 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”

Rozporządzenie MEN z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczych

Realizowany w tutejszej placówce program „Za życiem” w formie Wiodącego Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego (WOKRO) jest skierowany do:

a. dzieci z niepełnosprawnościami, posiadającymi:

 • opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,
 • zaświadczenie lekarskie zgodnie z ustawą “Za życiem”,
 • orzeczenie o niepełnosprawności,

b. dzieci zagrożonych niepełnosprawnością z uwagi na poważne problemy rozwojowe lub zdrowotne (posiadające dokumentację medyczną, zaświadczenie lekarskie oraz inne dokumenty uzasadniające potrzebę zajęć, np. opinię ).

Działaniami w systemie kompleksowego wsparcia, które realizuje nasza poradnia, jest udzielanie rodzicom informacji dotyczących problemów rozwojowych dzieci, możliwych form pomocy, wskazywanie jednostek udzielających specjalistycznej pomocy oraz zapewnianie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka poprzez organizowanie specjalistycznych zajęć terapeutycznych.

Zajęcia w ramach WOKRO realizowane są i rozliczane w cyklach rocznych. W każdym roku są one prowadzone w 2 edycjach:

 • od stycznia do sierpnia,
 • od września do grudnia.

Przyjmowanie dzieci do WOKRO odbywa się zgodnie z zasadami Regulaminu.

WSZYSTKICH KORZYSTAJĄCYCH Z PROGRAMU WOKRO PROSIMY
O ZAPOZNANIE SIĘ Z REGULAMINEM.

Regulamin

Deklaracja uczestnictwa

ZWWRDz (Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka)

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to wielospecjalistyczne, kompleksowe działania, mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole. WWR to także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem. Wszystkie dzieci od momentu wykrycia u nich dysfunkcji i nieprawidłowości rozwojowych mają prawo do bezpłatnej, kompleksowej, profesjonalnej pomocy.

Poradnia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi:

 • terapię psychologiczną,
 • terapię logopedyczną,
 • terapię pedagogiczną,
 • terapię integracji sensorycznej,
 • fizjoterapię.

Warunkiem koniecznym pomocy dziecku/rodzinie jest opinia o WWR. Aby uzyskać opinię należy:

 1. zgłosić się do poradni i wypełnić zgłoszenie dziecka do ZWWR (rejonizacja – przedszkole lub miejsce zamieszkania dziecka w rejonie działania poradni – powiat rawski). Pomoc dziecku po otrzymaniu opinii WWR nie podlega rejonizacji.
 2. pobrać z poradni druk zaświadczenia lekarskiego i zgłosić się do lekarza pediatry lub lekarza specjalisty, który wystawi zaświadczenie lekarskie stwierdzające opóźnienie/zaburzenie/niepełnosprawność występującą u dziecka, które jest podstawą do wydania opinii WWR. Konieczne jest, aby lekarz wyszczególnił rodzaj zaburzenia lub niepełnosprawność oraz stwierdził potrzebę wczesnego wspomagania rozwoju ze względu na jedną lub kilka następujących przyczyn:
 • opóźniony lub zaburzony rozwój psychoruchowy,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
 • niepełnosprawność intelektualną,
 • niepełnosprawność sprzężoną (kilka niepełnosprawności równocześnie),
 • Autyzm i Zespół Aspergera,
 • zaburzenia wzroku, słuchu, mowy.

Wymiar zajęć WWR wynosi od 4 do 8 godz. w miesiącu w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka oraz od ustaleń organu prowadzącego jednostkę organizującą zajęcia WWR.

Podstawa prawna WWR:

 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci;
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2017 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2023 poz. 2061)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2023 poz. 900).

TERAPIA: PSYCHOLOGICZNA, PEDAGOGICZNA, LOGOPEDYCZNA, INTEGRACJA SENSORYCZNA

 1. Zajęcia indywidualne dla dzieci i młodzieży mającymi trudności w radzeniu sobie z emocjami, z zaburzeniami zachowania, problemami adaptacyjnymi w szkole, zaburzeniami wynikającymi z błędnych relacji rodzinnych (rozwód rodziców, śmierć w rodzinie, niewłaściwe metody wychowawcze, błędne postawy rodzicielskie), przezwyciężenie problemów edukacyjnych, poprawa relacji z rówieśnikami i inne niepokojące zachowania dzieci i młodzieży.
 2. W poradni udzielane jest wsparcie psychologiczne dla dzieci i młodzieży, u których zdiagnozowano zaburzenia nastroju (depresja, zaburzenia lękowe), wsparcie dla osób przejawiających myśli samobójcze.
 3. Terapia rodzin: konsultacje dla rodziców i wychowawców.
 4. Terapia pedagogiczna dla dzieci młodszych.
 5. Terapia metodą Integracji Sensorycznej w ramach Zespołu WWR.
 6. Terapia metodą Warnkego.
 7. Zajęcia indywidualnej terapii logopedycznej.

DIAGNOZA

 1. Diagnoza dzieci poniżej 6. roku życia w celu określenia poziomu rozwoju oraz wydania ewentualnie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 2. Badania dzieci pod kątem dojrzałości szkolnej.
 3. Badania dzieci i młodzieży pod kątem specyficznych trudności w uczeniu się (ryzyko dysleksji, dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia), trudności szkolnych (obniżony poziom intelektualny, trudności w zapamiętywaniu, wolne tempo pracy, zaburzenia koncentracji uwagi, nadpobudliwość); badania kontrolne i inne.
 4. Badania dzieci w celu wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego i indywidualnego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz określenie form i metod pracy edukacyjno-wychowawczej.
 5. Badania dzieci pod kątem zmiany systemu kształcenia (kształcenie specjalne, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze indywidualne i/lub grupowe).
 6. Udzielanie zezwolenia na indywidualny program, tok nauki bądź zindywidualizowaną ścieżkę rozwoju.
 7. Objecię dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły/przedszkola.
 8. Zwolnienie ucznia z nauki drugiego języka obcego.
 9. Udzielanie zezwolenia na zatrudnienie młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy lub nauki zawodu.
 10. Diagnoza dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych.
 11. Badania dzieci i młodzieży w celu określenia poziomu intelektualnego – do celów orzekania o stopniu niepełnosprawności lub do celów diagnostyki medycznej.
 12. Diagnoza zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych.
 13. Badania przesiewowe na terenie szkoły w kierunku zaburzeń depresyjnych.
 14. Przesiewowe audiologiczne badania słuchu.
 15. Diagnoza metodą Warnkego.
 16. Pełna diagnoza psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej.
 17. Diagnoza funkcjonalna widzenia/przesiewowe badania ortoptyczne.
 18. Badania w kierunku ADHD.